...

Geachte lezers en sympatisanten van deze website,

Bijgaande foto van de tamelijk nieuw gerestaureerde muren van Slavante werd gemaakt op 7 augustus 2015. Moet er iemand vragen of raden waar het zwarte vuil vandaan komt ?
U weet het natuurlijk al . Uit de nabijgelegen hoge schoorsteen van de vuilverbrander/ cementfabriek/ etc.
Al geruime tijd werkt deze fabriek zonder een legale courante milieuvergunning . Wel met een door Provinciale Staten (Satan) van Limburg verschafte gedoogvergunning.
En zie ,misschien slechts een miljoenste deel van, al het vuil dat dagelijks op u neerdaalt en dat door u en door uw kinderen ingeademd wordt. En dit zwart op die nieuwe mergelmuren is slechts het vaste fijnstof. De rest ziet u niet maar het is wel een aanslag op uw gezondheid. Deze gedoogvergunning staat die cementfabriek toe , tezamen met heel veel ander giftige chemische stoffen , 90 Kg. SO2 (zwaveldioxide) per uur uit te stoten.
Ja , U leest goed , PER UUR. Die fabriek alleen blaast meer CO2 (kooldioxide) , het z.g. broeikasgas de lucht in dan alle Limburgse autos tezamen.
Wat gaan we eraan doen. Baas in eigen buik ; baas in eigen provincie ; het volk is de baas.

Met frisse groet , Henri Ceha

...

...

...

...

...

...

...

...

Enorme gezondheidsklachten door Enci (2)

Geachte Enci-stop medewerkers,
In reactiers 2 op uw website van ene Ingrid ( zonder datum) schrijft zij over :"Enorme gezondheidsklachten door Enci". Zelf heb ik een twintigtal jaren onder de Enci rook gewoond en ik heb vergelijkbare klachten.
Om een hand te krijgen achter Enci en gezondheid heb ik een twintigtal oude jaargangen Enci-Schakels doorgevlooid. In diie Enci Schakels werd telkens bekend gemaakt wie van de gepensioneerden op welke leeftijd overleden was. Met enig statistisch gereken lijkt de uitkomst te zijn dat ex Enci medewerkers gemiddeld eerder overlijden dan de gemiddelde sterfteleeftijd voor mannen in Nederland. Over die leeftijd in Maastricht en/of Zuid Limburg is het moeilijk gegevens te krijgen.
Het zou fijn zijn als studenten van de Universiteit van Maastricht over gezondheid in- en om de Enci hun promotie dissertatie zouden willen maken.
Desnoods in een scriptie voor een Bachelor graad. Dank voor eventuele plaatsing in uw gewaardeerde website,
M.vr.gr. Henri Ceha, 4 juni 2015

Wat moet er worden van de Pietersberg

22 mei 2015 Ingezonden door JdV

GS, Luchtkwaliteit en Kwikuitstoot door ENCI

Geachte mevrouw Esser en mevrouw van Buggenum,

Dank u voor uw mail.
Het is verheugend dat u stelt met ons mee te willen denken en de vinger aan de pols te houden. Ook is ons duidelijk dat GS het laatste woord heeft betreffende de vergunningverleningen.
Dit betekent echter niet dat we er blind op kunnen varen dat GS altijd de juiste beslissingen neemt.
In de 14 jaren dat de Stichting ENCI Stop ( SES) bestaat, hebben wij daar talloze voorbeelden van onder ogen gekregen.

Wij baseren ons op gemaakte en vastgelegde afspraken die bij wisselend bestand van ambtenaren niet altijd bekend zijn. Overigens biedt GS ons regelmatig de gelegenheid om onze bezwaren ook mondeling naar voren te brengen.

Onze grote zorg betreft de luchtkwaliteit hier ter plaatse : een dal met 2 grote verkeersaders per schip via de Maas en per vrachtwagen via de A2. Die zorg is zeker niet onterecht te noemen, zoals uw woordvoerder bij de provincie opmerkt.
Onderzoeken door o.a. professor van Schayck, die u ook bekend zullen zijn, hebben aangetoond dat zelfs de basisschoolleerling al het slachtoffer is.

In onze visie zou en moet de GGD hier een prominentere rol kunnen spelen. Dat dat niet gebeurt, wordt door ons als een ernstige tekortkoming ervaren. Het is niet de eerste keer in de afgelopen 14 jaren dat SES probeert om de GGD bij deze problematiek te betrekken.
Tot nu toe helaas met teleurstellend resultaat, zoals nu, waarin u een formeel juridisch standpunt inneemt. Is dat wel uw rol?

Ten aanzien van kwik b.v geldt als norm dat uitstoot daarvan zo minimaal mogelijk moet zijn, juist vanwege hoge gezondheidsrisico’s en risico’s voor het milieu. Voor kwik geldt een minimalisatie verplichting. Kwik is een zogenaamde MVP 1 stof, die dient te worden uitgefaseerd.
Wat betekent dat als het technisch gezien lager kan, ook lager moet!

Vanuit uw eigen verantwoordelijkheid zou u wellicht een zienswijze/ aanbeveling bij GS kunnen neerleggen en vragen om te voldoen aan de minimalisatieverplichting, want uiteindelijk moet de uitstoot van kwik naar 0.

Wij vertrouwen erop dat de GGD en SES iets voor elkaar kunnen betekenen en starten met hierbij de resultaten van het ECEM onderzoeksbureau mee te sturen. We vragen u dit onderzoek serieus te nemen en er iets mee te doen!

SES zal u op de hoogte houden van de uitstootgegevens van de zwaarste industrie in onze contreien n.l.de afvalverbrander ENCI, waar communaal slib, dat kwik bevat, uit Groningen, Friesland, Drenthe, Noord-Holland en Limburg in een bijna 50 jaar oude, al lang afgeschreven, cementoven,( dus geen officiële Afvalverbrandingsinstallatie met de beste filters) onder de dekmantel van grond-hulp-en brandstoffen voor cement, verbrand worden!

Met vriendelijke groeten, Betty de Haas en Annemarieke Paulussen.